Vanliga frågor och svar angående skilsmässa

Vad är en stämningsansökan i samband med en skilsmässa?

Ansöker du själv om skilsmässa, d v s din make skriver inte under ansökan, utfärdar tingsrätten formellt en stämningsansökan som din make därefter ges möjlighet att yttra sig över. Vid en gemensam ansökan utfärdas inte en stämningsansökan men det är inte någon...

Kan jag gifta om mig redan under betänketiden?

Nej, du kan inte gifta om dig med en annan person under betänketiden. Under betänketiden är du fortfarande gift och svensk rätt tillåter inte månggifte. Du kan gifta om dig först när domstolen har meddelat dom på skilsmässa och domen har vunnit laga kraft.

Kan jag överklaga en dom om skilsmässa?

Ja, det är möjligt att överklaga en dom om skilsmässa. Ett överklagande ställs till hovrätten men skickas till den domstol som beslutat om skilsmässa. Tänk på att du måste ha en grund för överklagandet och det är ytterst sällan som hovrätten ändrar tingsrättens...

Kan jag ångra en ansökan om skilsmässa?

Ja, så länge som tingsrätten inte har dömt till skilsmässa kan du ångra din ansökan och återkalla din ansökan. Din make kan emellertid motsätta sig att målet återkallas och begära att handläggningen fortsätter och att domstolen dömer till skilsmässa.

Vad är ett särlevnadsintyg?  

Ett särlevnadsintyg är ett särskilt intyg som används till styrkande av att två makar lever åtskilda sedan minst två år. Detta intyg används för att domstolen ska kunna döma skilsmässa utan föregående betänketid, även om någon av makarna begär betänketid eller någon...

Hur lång är betänketiden vid en skilsmässa?   

Vid en gemensam ansökan om skilsmässa är betänketiden sex månader från det att ansökan om skilsmässa kom in till domstolen. Vid en enskild ansökan är betänketiden sex månader från att den andre maken delgavs ansökan. Efter sex månader måste någon av makarna ansöka om...

När måste en skilsmässa föregås av betänketid?

En skilsmässa måste föregås av betänketid om någon av makarna begär betänketid eller om någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år. Undantag gäller om makarna lever åtskilda sedan minst två år, då krävs aldrig betänketid.

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Ska inte skilsmässan föregås av betänketid beror handläggningstiden på tingsrättens arbetsbelastning men om det är en gemensam ansökan om skilsmässa tar det i regel en eller ett par veckor innan tingsrätten meddelar dom om skilsmässa. Är det fråga om en enskild...

Vi bor utomlands och har bestämt oss för att skilja oss. Min make vill ansöka om skilsmässa i landet där vi bor och jag vill ansöka om skilsmässa i Sverige. Hur gör jag för att skilsmässan ska ske i Sverige?

I många situationer är det möjligt att ansöka om skilsmässa i flera länder. Skulle så vara fallet kommer skilsmässan att handläggas i det land där ansökan först lämnas in. Vill du att skilsmässan ska handläggas i Sverige måste du därför lämna in en ansökan om...

Vad är det för skillnad på äktenskapsskillnad och skilsmässa?

Det är inte någon skillnad på äktenskapsskillnad och skilsmässa, det är två olika benämningar på samma sak. Den formellt korrekta benämningen är äktenskapsskillnad och det är den som används av t ex myndigheter och i all lagtext. Skilsmässa är vanligast i dagligt...

Vad kan min make göra för att stoppa min ansökan om skilsmässa?

Din make kan inte göra någonting för att stoppa din ansökan om skilsmässa. Det enda som din make kan göra är att fördröja handläggningen genom att begära att skilsmässan måste föregås av betänketid. Något i övrigt kan hen inte göra, du har rätt till skilsmässa oavsett...

Vad händer om min make vägrar att gå med på att skilja sig?  

I den situationen är huvudregeln att domstolen kommer att besluta om betänketid. Du måste därför vänta i sex månader innan domstolen kan döma till skilsmässa. Din make kan emellertid inte förhindra skilsmässan. Hen kan endast få det att ta längre tid innan domstolen...

Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller den domstol som handlägger skilsmässan. Det finns inte heller några krav om att äktenskapet t ex måste befinna sig i “varaktig...

Omedelbar skilsmässa

När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man vill lämna bakom sig så snabbt som möjligt. Emellertid är detta inte alltid något som du själv kan styra över. Äktenskapsbalken...

Hur går en skilsmässa till?

En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse för de flesta av oss. Hur en skilsmässa går till är något som vi kanske behöver fundera på en eller ett par gånger i vår...

Personbevis vid skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen av din ansökan. Skickar du in en ansökan om skilsmässa utan...

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om den måste föregås av betänketid. Men det finns även andra faktorer som påverkar hur lång tid det tar innan skilsmässan kan beviljas av...

Vad kostar en skilsmässa?

En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Denna avgift är obligatorisk....

Skiljas med barn – Hur påverkar barnen skilsmässan?

Att skiljas med barn involverade är något som ofta är förenat med mycket vånda för föräldrarna. En skilsmässa i sig är sällan ett enkelt beslut för makarna. Har makarna dessutom gemensamma barn blir beslutet ofta än mer komplicerat. Det är inte ovanligt att...

Skilsmässa och bodelning

Skilsmässa och bodelning är två begrepp vilka har ett direkt samband med varandra. Anledningen till detta är bestämmelserna i äktenskapsbalken där huvudregeln är att makar som skiljer sig är skyldiga att göra en bodelning. Dvs skiljer du dig måste du och din make...

Skilsmässa och betänketid

Skilsmässa och betänketid är ett ämne som ofta vållar huvudbry. Vad innebär betänketid i samband med en skilsmässa? Kan jag skilja mig direkt eller måste det först vara en betänketid? Hur lång är betänketiden? Vad händer om jag ångrar mig under betänketiden? Detta är...

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …