Försäljningsvillkor

SkilsmässaDirekt.se, i det följande benämnd ”Säljaren”, tillhandahåller en applikation för skapande av ansökan om äktenskapsskillnad, i det följande benämnt ”Produkten”, via webbplatsen www.skilsmassadirekt.se, i det följande benämnd ”Webbplatsen”. Den som köper Produkten benämns i det följande för ”Kunden”.

Tjänsten fungerar på så sätt att Kunden i skrift svarar på ett antal frågor via Webbplatsen varefter Säljaren upprättar en ansökan om äktenskapsskillnad i enlighet med de svar som erhållits från Kunden. Ansökan om äktenskapsskillnad jämte en informationsskrift översänds därefter i pdf-format per e-post till Kunden.

Pris

Samtliga priser på Webbplatsen är angivna inklusive tillämplig mervärdesskatt.

I priset ingår inte den ansökningsavgift som måste betalas till domstolen i samband med ingivandet av ansökan om äktenskapsskillnad. Denna avgift betalas av Kunden till domstolen i samband med att Kunden ger in ansökan om skilsmässa till domstolen.

Betalning

Betalning sker i samband med beställning av Produkten.

Betalning med bankkort sker via en betalningsförmedlare där betalningen sker via en krypterad anslutning direkt mellan Kundens kortutfärdare och betalningsförmedlaren. Säljaren får inte tillgång till Kundens kortuppgifter i samband med ett köp utan erhåller endast uppgift om att Kunden erlagt betalning och med vilket belopp.

Leverans

Kunden erhåller Produkten i pdf-format per e-post och Produkten skickas till den e-postadress som Kunden angivit i samband med beställningen. Leverans sker senast inom 24 timmar från det att Kunden lämnat fullständiga uppgifter till Säljaren samt Säljaren erhållit betalningen i sin helhet från Kunden.

Försenad leverans

För det fall att Kund inte erhåller Produkten inom ovan angiven tidsfrist och Säljaren inte meddelat att leveransen blir försenad ska Kunden omgående underrätta Säljaren om detta per e-post support@skilsmassadirekt.se. Säljaren förbinder sig därvid att snarast möjligt tillse att Kunden erhåller Produkten.

Har Kunden inte erhållit köpt Produkt senast inom 48 timmar efter det att Kunden underrättat Säljaren enligt föregående stycke och dröjsmålet inte beror på omständigheter utanför Säljarens kontroll har Kunden rätt att kräva återbetalning av det belopp som Kunden betalt för Produkten.

Ansvarsbegränsning

Den tjänst/applikation, information och den kundtjänst som erbjuds via Webbplatsen kan aldrig ersätta juridisk rådgivning från en advokat eller annan jurist utan är istället ett verktyg som underlättar och påskyndar arbetet med upprättandet av ett utkast till ansökan om äktenskapsskillnad vilken det därefter åligger Kunden att själv, eller med biträde av en jurist, godkänna och skicka in till tingsrätten. Säljaren har således inte något som helst rådgivningsansvar gentemot Kunden med anledning av Produkten.

Är Kunden osäker på om Kunden har tillräckliga förkunskaper för att kunna använda sig av och anpassa Produkten rekommenderas Kunden att istället anlita juridiskt biträde i form av advokat eller annan jurist med specialisering på upprättande av ansökan om äktenskapsskillnad.

Kundtjänst

Kunden har tillgång till kundtjänst via e-post och via Webbplatsens kontaktsida. Via kundtjänsten kan Kunden ställa frågor avseende Produkten. Säljaren tillhandahåller dock inte någon juridisk rådgivning och den kundtjänst som tillhandahålls av Säljaren ska inte i något avseende anses vara juridisk rådgivning. Är Kunden i behov av juridisk rådgivning rekommenderas Kunden att kontakta advokat eller annan jurist.

Reklamation och fel i produkten

Anser Kunden att Produkten är felaktig ska Kunden, så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet, meddela detta per e-post via adressen info@skilsmassadirekt.se till Säljaren.

Fel i produkten

Föreligger fel i av Kunden köpt Produkt åtar sig Säljaren att återbetala ett belopp motsvarande vad Kunden betalt för Produkten. Återbetalning ska ske senast inom fem (5) dagar från det att fel konstaterats.

Säljaren svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkten och Säljarens ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga det belopp Kunden betalt för Produkten.

Ändringar i Produkten

Önskar köparen att Säljaren ska ändringar avseende innehållet i Produkten, som t ex ändringar av lämnade uppgifter har Köparen rätt till detta under en period om fjorton (14) dagar från det att Köparen gjorde sin beställning. Köparen ska därvid skriftligen underrätta Säljaren om vilka ändringar som ska göras. Säljaren åtar sig att utföra begärda ändringar så skyndsamt som möjligt.

Ångerrätt

Produkten utformas helt utifrån de uppgifter som Kunden lämnat varför Produkten är att se som personligt anpassad till Kundens förhållanden varför det inte finns någon möjlighet till ångerrätt.

Hantering av personuppgifter

Vid köp av Produkten samlas de uppgifter in som behövs för att leverans av Produkten ska kunna ske till Kunden och Kunden ska kunna erlägga betalning för Produkten. Mer detaljerade uppgifter om vilka uppgifter som samlas in och hur de används finns angivna på en särskild sida vilken du finner via följande länk: https://www.skilsmassadirekt.se/integritetspolicy/. De bestämmelser om integritetspolicy som finna angivna under angiven länk utgör en del av detta avtal.

Upphovsrättsliga bestämmelser

Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat enligt upphovsrättsliga regler. Genom förvärvet av Produkten erhåller Kunden en rätt att använda Produkten vid ett tillfälle. Kunden äger inte utan Säljarens uttryckliga och skriftliga samtycke överlåta eller upplåta denna rätt till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten.