Hur går en skilsmässa till?

En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse för de flesta av oss. Hur en skilsmässa går till är något som vi kanske behöver fundera på en eller ett par gånger i vår livstid. Antingen på grund av att vi själva eller någon som står oss nära går igenom en skilsmässa.

Ansöka om skilsmässa

En skilsmässa är ofta en omvälvande upplevelse. Framförallt om det är du själv som går igenom skilsmässan. I en sådan situation är det inte alltid så enkelt att lugnt och metodiskt gå igenom vilka regler som gäller och förstå hur en skilsmässa rent praktiskt går till.

Vi ska i denna artikel redogöra för grunderna avseende hur en skilsmässa går till.  Du kommer bl a att lära dig hur du ansöker om skilsmässa, var du ansöker om skilsmässa, hur handläggningen går till, hur lång tid en skilsmässa tar, vem som beslutar om skilsmässa och en hel del annat.

Allmänt om skilsmässa

Ur juridisk synvinkel är en skilsmässa inte särskilt komplicerad. Du behöver t ex inte använda dig av ett ombud och du behöver inte heller motivera varför du vill skilja dig. Det är inte heller möjligt för din make eller maka att motsätta sig skilsmässan. Du har rätt till skilsmässa så länge din ansökan är korrekt upprättad, samtliga dokument finns med i ansökan och du har betalt ansökningsavgiften.

Enkelt förklarat kan en skilsmässa delas upp i följande steg:

 1. Ansökan om skilsmässa
 2. Domstolens handläggning av din skilsmässoansökan
 3. Domstolens dom om skilsmässa
 4. Frågor som har samband med en skilsmässa

Vi kommer i det följande att gå igenom vart och ett av dessa steg och förklara vilka regler som gäller och vad du bör tänka på vid varje steg.

Kvinna som går igenom en skilsmässa och visar sin känslor.
En skilsmässa är ofta en omvälvande och känslomässig händelse i livet. I en sådan sitaution kan det vara svårt att ha koll på allt som man borde ha koll på. I denna artikel förklarar vi hur en skilsmässa går till och förhoppningsvis kan det vara till hjälp för dig som går igenom en skilsmässa.

Ansöka om skilsmässa

Det första steget i samband med en skilsmässa är att du ansöker om skilsmässa. Det finns inte några särskilda blanketter eller liknande som du måste använda dig av. Emellertid måste en ansökan om skilsmässa vara upprättad i skrift. Ansökan måste dessutom innehålla korrekta yrkanden angående såväl själva skilsmässan som andra frågor. Som exempel på sådana frågor kan nämnas eventuella yrkanden om betänketid, vårdnad, kvarsittanderätt m m. 

En ansökan om skilsmässa handläggs av de allmänna domstolarna. Rent praktiskt innebär detta att du, som huvudregel, ska skicka in din ansökan till tingsrätten på den ort där du eller din make/make var folkbokförd i november året före det att ansökan gavs in till tingsrätten.

I formellt avseende är det en skillnad mellan när makarna gemensam ansöker om skilsmässa och när det endast är en av makarna som vill skilja sig. Begär båda makarna skilsmässa behandlas ansökan som en ”gemensam ansökan om skilsmässa”. Är det endast en av makarna som vill skilja sig måste den maken formellt ”ansöka om stämning” avseende skilsmässa.

I praktiken är det dock inte några större skillnader mellan en gemensam ansökan om skilsmässa och en ansökan om stämning angående skilsmässa.

I din ansökan om skilsmässa ska du ange om du vill att skilsmässan ska föregås av betänketid. Som framgått av ovan kan du även framföra andra yrkanden som du vill att domstolen ska ta ställning till. Som exempel på sådana andra yrkanden kan nämnas yrkanden om underhållsbidrag, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, rätt att bo kvar i makarnas gemensamma bostad till dess att bodelning sker och förbud att besöka varandra.

Vad avser underhållsbidrag, barns boende och umgänge kan ni själva komma överens i dessa delar. Så länge makarna är överens kan de själva hantera dessa frågor utan att ”blanda in” domstolen. Det är först när makarna inte är överens som domstolen kan ta ställning i dessa frågor.

Frågan om vårdnad om barn kan aktualiseras i samband med en skilsmässa
I samband med en skilsmässa aktualiseras även andra frågor som t ex vårdnad om barn. Dessa frågor påverkar inte skilsmässan eller handläggning av skilsmässan i sig. Domstolen kan bevilja skilsmässan även om föräldrarna tvistar om t ex vårdnad av barn.

Domstolens handläggning av en ansökan om skilsmässa

När domstolen har fått in en ansökan om skilsmässa kontrollerar domstolen först om ansökningsavgiften har betalts. Domstolen kommer inte att påbörja handläggningen innan betalning har skett. Betalning av ansökningsavgiften kan ske via domstolarnas betaltjänst på internet eller i receptionen på den domstol där du lämnar in din ansökan.

När domstolen konstaterat att ansökningsavgiften har betalts påbörjar domstolen handläggningen. Det första steget är att kontrollera så att skilsmässoansökan är korrekt utformad och att samtliga handlingar finns med i ansökan. Skulle ansökan vara felaktigt utformad i något avseende eller några dokument fattas kommer du att få ett brev från domstolen. I detta brev anger domstolen vad som är fel i ansökan eller vilka dokument som fattas och uppmanar dig därefter att korrigera felaktigheterna eller skicka in de dokument som fattas.

När domstolen konstaterat att skilsmässoansökan är korrekt utformad, att samtliga dokument finns med i ansökan och att ansökningsavgiften har betalts kommer domstolen att ta ställning till om skilsmässan måste föregås av betänketid. Om skilsmässan ska föregås av betänketid beror på såväl vad makarna yrkat som om makarna har hemmavarande barn under 16 år. Du kan läsa mer om betänketid vid skilsmässa i en särskild artikel här på SkilsmässaDirekt.

Måste skilsmässan föregås av betänketid får du besked om detta från domstolen. I samband med att domstolen tar ställning till frågan om betänketid tar domstolen även ställning till eventuella interimistiska yrkanden avseende vårdnad och umgänge med barn, kvarsittanderätt till bostad, besöksförbud m m.

Dom om skilsmässa

När domstolen anser att förutsättningarna för en skilsmässa är uppfyllda meddelar tingsrätten dom om äktenskapsskillnad. En dom om skilsmässa kan överklagas inom tre veckor. Vill du överklaga domen finns det instruktioner i domen hur du ska göra. Att någon överklagar en dom om skilsmässa är mycket ovanligt.

När överklagandefristen om tre veckor löpt ut, vinner domen ”laga kraft”. Detta innebär att domen står fast och inte kan ändras. Det är även detta datum som är avgörande för när t ex en make kan gifta om sig.

Domstol som meddelar dom om äktenskapsskillnad
När tingrätten har meddelat dom om skilsmässa är det möjligt att överklaga domen inom tre veckkor. Sker inte någon överklagan vinner domen “laga kraft” vilket innebär att skilsmässan är “klar”.

Frågor som har samband med en skilsmässa

I samband med en ansökan om skilsmässa är det inte ovanligt att även andra frågor blir aktuella. Som exempel kan nämnas frågor om vårdnad av barn, kvarsittanderätt till bostad m m. Dessa frågor kan visa sig vara komplicerade och dra ut på tiden, detta gäller framförallt när makarna inte är ense om vem som ska ha vårdnaden om barnen.

Att dessa frågor visar sig vara komplicerade är inte något som rent praktiskt påverkarar hur skilsmässan går till. Det innebär inte heller att skilsmässan kommer att ta längre tid. Oftast handläggs frågor om t ex vårdnad separat. Detta innebär att domstolen kommer att besluta om skilsmässa när förutsättningarna för en skilsmässa är uppfyllda och handläggningen av vårdnadstvisten fortsätter efter det att skilsmässan har beviljats.

Några avslutande ord avseende hur en skilsmässa går till

Förhoppningsvis har du fått en god bild över hur en skilsmässa går till och de olika momenten i samband med en skilsmässa. Som framgått av texten är en skilsmässa i sig egentligen inte särskilt komplicerad ur juridisk synvinkel och du har en absolut rätt till skilsmässa.

Tycker du det är komplicerat att upprätta själva ansökan om skilsmässa och vill ha hjälp i den delen är du välkommen att använda dig av vår tjänst där du får hjälp av en jurist att skriva din ansökan om skilsmässa.


Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …
 • Vad kostar en skilsmässa?

  Vad kostar en skilsmässa?

  En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som …