Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om den måste föregås av betänketid. Men det finns även andra faktorer som påverkar hur lång tid det tar innan skilsmässan kan beviljas av domstolen.

Ansöka om skilsmässa

Skriver båda makarna under skilsmässoansökan och skilsmässan inte ska föregås av betänketid tar det vanligtvis inte särskilt lång tid innan domstolen dömer till äktenskapsskillnad. Hur lång tid det tar beror egentligen endast på domstolens arbetsbelastning vilken kan variera mellan olika domstolar och när på året som ansökan lämnas in.

Vi kommer i det följande att gå igenom de olika punkter som påverkar hur lång tid det tar för en skilsmässoansökan att beviljas. Du kommer dessutom att få ett par tips om vad du ska tänka på om du vill att skilsmässan ska beviljas så snabbt som möjligt.

Betänketid – Minst sex månader innan skilsmässan kan beviljas

I vissa situationer måste en skilsmässa föregås av betänketid. Betänketiden är minst sex månader och under denna tid är det inte möjligt för domstolen att bevilja din ansökan om skilsmässa. Måste en skilsmässa föregås av betänketid kommer det därför att ta minst sex månader innan skilsmässan kommer att beviljas.

En skilsmässa måste föregås av betänketid i följande situationer:

 1. om endast en av makarna vill skilja sig,
 2. om någon av makarna begär betänketid, eller
 3. någon av makarna har vårdnad om barn som är under 16 år och bor hemma.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att du vid betänketid måste begära fullföljd av skilsmässan efter det att betänketiden om sex månader har löpt ut. Vill du att skilsmässan ska beviljas så snabbt som möjligt bör du därför lämna in ansökan om fullföljd till domstolen samma dag som betänketiden löper ut. Vilken dag detta är framgår av domstolens beslut om betänketid.

Makarna kan gemensamt begära fullföljd av ansökan om äktenskapsskillnad men det är även möjligt för endast en av makarna att begära fullföljd. Du behöver därför inte vänta på att även din make/maka ska skriva under ansökan om fullföljd av skilsmässan. Du kan lämna in din egen ansökan om fullföljd om din make/maka vägrar att skriva under fullföljdsansökan eller hen skjuter på undertecknandet av någon anledning.

Ska en skilsmässa föregås av betänketid kommer det att ta minst sex månader innan skilsmässan kan beviljas.

Undvik kompletteringar och föreläggande genom att ge in en komplett och korrekt utformad ansökan om skilsmässa

När du ger din ansökan om skilsmässa är det viktigt att ansökan är komplett. I vart fall om du vill att skilsmässan ska beviljas snarast möjligt. Med komplett avses att samtliga dokument finns med i ansökan och att själva ansökan i sig är utformad i enlighet med reglerna i äktenskapsbalken. Saknas det några dokument eller ansökan är felaktigt eller oklart utformad i något avseende kommer detta att leda till att handläggningen drar ut på tiden.

Anser domstolen att det finns brister i din ansökan, t.ex. att dokument saknas eller att ansökan t.ex. har oklara yrkanden, kommer domstolen i de flesta fall inte att avslå ansökan. Istället kommer domstolen att förelägga dig att skicka in de dokument som saknas eller be dig att förtydliga dina yrkanden. Detta innebär självfallet att handläggningen av din skilsmässoansökan kommer att ta längre tid. Se därför till att din ansökan om skilsmässa verkligen är korrekt utformad och att samtliga dokument finns med i ansökan.

Utöver att ansökan måste vara korrekt utformad och att samtliga dokument måste finnas med måste du även betala en ansökningsavgift för ansökan om skilsmässa. Denna ansökningsavgift uppgår till 900 kronor och är en förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen. Domstolen kommer inte att ta upp din ansökan om skilsmässa innan domstolen kan verifiera att du betalt ansökningsavgiften.

När du ger in ansökan om skilsmässa till domstolen är det viktigt att ansökan är korrekt utformad, att samtliga dokument har bifogats och att du har betalt ansökningsavgiften.

Delgivning av ansökan om skilsmässa – Något som kan ta tid

En annan faktor som kan påverka hur lång tid en skilsmässa tar är delgivningen av ansökan om skilsmässa. Ansöker du om skilsmässa och din make/maka inte skriver under ansökan måste denna därefter delges din make/make. Att din make/maka ska delges innebär enkelt förklarat att hen ska få del av handlingarna och att detta på något sätt kan bevisas.

Detta är vanligtvis inte något större problem och sker genom att maken/makan får skilsmässoansökan per post och därefter skriver under ett delgivningskvitto där hen bekräftar att hen tagit del av skilsmässoansökan. I samband därmed börjar olika frister att löpa, som t.ex. betänketiden.

Emellertid förekommer det ibland att maken/makan inte skriver under delgivningskvittot. Särskilt problematiskt blir det när maken/makan inte har någon adress och dessutom håller sig undan på okänd ort utomlands. I dessa situationer kan det vara riktigt problematiskt att delge skilsmässoansökan vilket innebär att det kan ta mycket lång tid innan domstolen kan döma till skilsmässa.

Sammanfattande kommentarer avseende hur lång tid det tar att skilja sig

Sammanfattningsvis tar en ordinär skilsmässa, där ansökan om skilsmässa undertecknas av båda makarna samtidigt som skilsmässan inte behöver föregås av betänketid, inte särskilt lång tid. Hur lång tid det tar beror framförallt på domstolens arbetsbelastning men i de flesta fall beviljas en sådan skilsmässa inom allt från ett par dagar till ett par veckor.

Behöver skilsmässan föregås av betänketid tar det minst sex månader innan domstolen kan bevilja skilsmässan. Tänk dessutom på att när skilsmässan föregås av betänketid så måste du ansöka om fullföljd av skilsmässan. Ansöker inte någon av makarna om fullföljd kommer domstolen inte att bevilja skilsmässan. Istället kommer domstolen att avskriva målet ett år efter det att ansökan om skilsmässa gavs in till domstolen.

Vill du vara säker på att din ansökan om skilsmässa är korrekt utformad och samtliga dokument finns med kan du använda dig av vår tjänst där en jurist hjälper dig att skriva en komplett ansökan om skilsmässa som är anpassad till just din situation. Använder du dig av den tjänsten kan du vara säker på att din skilsmässa kommer att beviljas så snabbt som är möjligt.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Vad kostar en skilsmässa?

  Vad kostar en skilsmässa?

  En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som …