Skilsmässa och betänketid

Skilsmässa och betänketid är ett ämne som ofta vållar huvudbry. Vad innebär betänketid i samband med en skilsmässa? Kan jag skilja mig direkt eller måste det först vara en betänketid? Hur lång är betänketiden? Vad händer om jag ångrar mig under betänketiden? Detta är bara några exempel på de frågeställningar som ofta uppstår i samband med en skilsmässa och frågan om betänketid blir aktuell.

Ansöka om skilsmässa

Syftet med bestämmelserna om betänketid är att förhindra förhastade skilsmässor. Detta gäller särskilt när barn är inblandade. I sådana situationer har man ansett det vara särskilt viktigt att undvika förhastade beslut. Ett beslut om att skilja sig påverkar inte endast makarna utan även barnen. Det har i och för sig förts fram lagförslag på att betänketiden ska slopas. Motiveringen har varit att betänketiden leder till en onödigt utdragen process som riskerar att försvåra både barnens och de vuxnas anpassning till de nya livsvillkoren. Man har vidare argumenterat att ett par som väl fattat beslut om att ansöka om skilsmässa har redan övervägt detta i tillräcklig omfattning. Att skilja sig är inget man gör för att det är roligt eller av okynne.

Förslaget om att ta bort betänketiden har dock inte gått igenom då det inte har funnits någon politisk majoritet för att ändra reglerna. Reglerna om betänketid ser därför att kvarstå under överskådlig framtid.

I det följande ska vi försöka att på ett enkelt sätt bringa klarhet i reglerna kring skilsmässa och betänketid.

Allmänt om reglerna rörande skilsmässa och betänketid

Reglerna om betänketid finns i äktenskapsbalken. Huvudregeln är att domstolen omgående ska bevilja en ansökan om skilsmässa. Från denna huvudregel finns det emellertid ett antal undantag. När något av dessa undantag är tillämpliga måste en ansökan om skilsmässa föregås av betänketid innan den kan beviljas av domstolen.
Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om någon av följande tre situationer föreligger:

 • någon av makarna begär betänketid, eller
 • någon av makarna motsätter sig skilsmässan, eller
 • makarna har hemmavarande barn under 16 år som någon av dem har vårdnad om.

I dessa fall har domstolen inte möjlighet att omedelbart bevilja skilsmässoansökan. Istället kommer domstolen att meddela ett beslut om betänketid för skilsmässan. Detta innebär att skilsmässan först kan beviljas när betänketiden har löpt ut.

Har någon av makarna barn under 16 år som bor hemma är det som huvudregel inte möjligt att skilja sig direkt. Istället måste skilsmässan föregås av en betänketid innan den kan beviljas.

Betänketidens längd

Betänketiden vid äktenskapsskillnad är minst sex månader och högst tolv månader. Detta innebär att skilsmässan tidigast kan beviljas efter sex månader och senast efter tolv månader. En ansökan om fullföljd måste därför ges in till domstolen tidigast efter sex månader och inte senare än efter tolv månader. Reglerna avseende fullföljd kommer att behandlas längre fram i denna text.

Är ansökan om äktenskapsskillnad gemensam inleds betänketiden den dag när makarna lämnar in ansökan till domstolen. Är det endast en makarna som ansöker om skilsmässa räknas tiden från den dag när ansökan delges den andra maken. Beslutar domstolen om betänketid informeras du om detta i ett skriftligt beslut från domstolen. Av beslutet framgår även när någon av makarna tidigast kan begära fullföljd av skilsmässa. Du behöver därför inte själv göra denna beräkning.

Fullföljd av ansökan om skilsmässa

Efter det att betänketiden har löpt under sex månader måste någon av makarna lämna in en ansökan om fullföljd av skilsmässan för att skilsmässan ska beviljas. Domstolen dömer således inte automatiskt till skilsmässa efter det att betänketiden löpt ut. Som framgått av ovan kan en ansökan om fullföljd lämnas in tidigast sex månader och senast tolv månader efter det att betänketiden påbörjades. Har en ansökan om skilsmässa kommit in till tingsrätten t ex den 12 februari 2018 kan en ansökan om fullföljd lämnas in till domstolen tidigast den 13 augusti 2018 och senast den 12 februari 2019.

En ansökan om fullföljd måste vara upprättad i skrift för att vara gällande. Det är därför inte möjligt att t ex begära fullföljd per telefon. En ansökan om fullföljd kan lämnas in av makarna gemensamt eller endast en av makarna. Lämnar inte någon av makarna in en fullföljdsansökan inom den angivna tiden avskriver domstolen ärendet och makarna är fortsatt gifta.

I en ansökan om fullfölj av en skilsmässa ska eventuella yrkanden som tidigare framförts finnas med. Dett kan t ex avse yrkanden om vårdnad, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag till make och barn och rätt att bo kvar i bostaden m m.

Har du ansökt om skilsmässa och domstolen beslutat om betänketid måste du ansöka om fullföljd av skilsmässan. En fullföljdsansökan måste vara skriftlig och kan göras tidigast efter sex månader och senast efter tolv månader.

Undantag från reglerna om betänketid

Det finns även ett undantag från reglerna om betänketid. När detta undantag är tillämpligt är det möjligt för domstolen att bevilja ansökan om äktenskapsskillnad även om den andra maken begär betänketid eller någon av makarna har barn under 16 år som bor hemma.

Detta undantag är tillämpligt om makarna inte har levt tillsammans under de senaste två åren. Anser du att detta undantag är tillämpligt i ditt fall måste du bevisa för domstolen att ni har levt åtskilda sedan minst två år. Detta kan du göra genom att ge in ett s k “särlevnadsintyg” till domstolen i samband med att du ger in skilsmässoansökan.

Avslutande kommentarer till reglerna om betänketid

Reglerna om betänketid kan sätta käppar i hjulet om du önskar att skilsmässan går snabbt. Även om ni är ense om att skilja er och inte önskar någon betänketid men har barn under 16 år som bor hemma kommer domstolen besluta om betänketid. Detsamma gäller om en makarna begär betänketid – domstolen är då skyldig att besluta om betänketid innan skilsmässan kan beviljas. Den enda möjlighet att som då återstår är om ni levt åtskilda sedan minst två år. Kan du styrka detta, genom t ex ett särlevnadsintyg, kommer domstolen att besluta om skilsmässa utan föregående betänketid.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …