Snabb skilsmässa – Hur gör jag för att skilja mig så snabbt som möjligt?

Det är inte ovanligt att makarna, eller i vart fall en av makarna, önskar att genomföra en så snabb skilsmässa som möjligt. Beslutet att skilja sig är något som man våndas över både länge och väl. Men när det väl är taget vill man ofta att skilsmässan går så snabbt som möjligt. Med en snabb skilsmässa avses dessutom ofta att skilsmässan ska vara beviljad om inte igår så i vart fall idag eller högst inom några dagar.

Ansöka om skilsmässa

I bästa fall kan en skilsmässa klaras av på en väldigt kort tid. Ibland endast ett par dagar eller ett par veckor. Avgörande för hur lång tid det tar i dessa fall är domstolens handläggningstid. Detta är något som kan skilja sig avsevärt åt från domstol till domstol och under vilken tid under året som ansökan ges in. Emellertid är det en förutsättning att även din make eller maka vill ha en snabb skilsmässa för att domstolen omgående ska kunna bevilja skilsmässoansökan. Vill din make eller maka inte att skilsmässan ska gå snabbt har han eller hon mycket goda möjligheter att låta skilsmässan dra ut på tiden. I vart fall under sex månader vilket är den betänketid som en make kan begära.

I det följande ska vi redogöra för de olika regler och tidsfrister som gäller vid en ansökan om skilsmässa.

Betänketid – det första och största hindret mot en snabb skilsmässa

En första förutsättning för att man ska kunna erhålla en snabb skilsmässa är att skilsmässan inte behöver föregås av en betänketid. Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer den att beviljas tidigast efter sex månader. Detta är den kortaste tid som är möjlig vid betänketid. Dessutom måste en make som önskar att fullfölja ansökan om skilsmässa efter betänketiden om sex månader skicka in en ansökan om fullföljd till tingsrätten. Skilsmässan beviljas således inte per automatik efter sex månader när betänketiden löpt ut.

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om:

 1. endast en av makarna vill skilja sig, eller
 2. en av makarna begär betänketid, eller
 3. någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

En make som vill sätta käppar i hjulet för den andra maken kan således begära betänketid. Detta får till följd att domstolen kan besluta om skilsmässa tidigast efter sex månader. Som ovan angivits krävs dessutom att någon av makarna ger in en ansökan om fullföljd efter sex månader. Håll därför kontroll på vilken dag som sexmånadersfristen löper ut. Vill du ha en snabb skilsmässa bör du lämna in en ansökan om fullföljd redan på denna dag.

När domstolen beslutar om betänketid måste skilsmässan föregås av en betänketid om minst sex och högst tolv månader. Efter tolv månader “förfaller” ansökan om äktenskapsskillnad och makarna är fortsatt gifta. Det är således möjligt att ångra sig under betänketiden. Ger inte någon av makarna in en ansökan om fullföljd fortsätter makarna att vara gifta.

snabb skilsmässa
En snabb skilsmässa är beroende av att skilsmässan inte måste föregås av betänketid. Beslutar domstolen om betänketid innebär detta att du måste vänta minst sex månader innan skilsmässan kan beviljas. Dessa sex månader upplevs ofta som en mycket lång väntan när man väl beslutat sig för att skilja sig och fortast möjligt vill gå vidare i livet.

Undantag från regeln om betänketid

Det finns ett undantag från reglerna om betänketid. När detta undantag är tillämpligt är det möjligt för domstolen att bevilja ansökan om skilsmässa även om den andra maken begär betänketid eller någon av makarna har barn under 16 år som bor hemma.

Detta undantag är tillämpligt om makarna inte har levt tillsammans under de senaste två åren. Anser du detta undantag vara tillämpligt i ditt fall måste du bevisa för domstolen att ni har levt åtskilda sedan minst två år. Detta kan du göra genom att ge in ett s k “särlevnadsintyg” till domstolen i samband med att du ger in skilsmässoansökan.

Korrekt utformad skilsmässoansökan – en förutsättning för en snabb skilsmässa

En förutsättning för att domstolen omgående ska bevilja en ansökan om skilsmässa är att ansökan är korrekt utformad och innehåller alla de uppgifter och dokument som krävs. Saknas några uppgifter eller ansökan är felaktig i något avseende kommer domstolen att skicka ut en begäran om komplettering. Detta innebär att handläggningen drar ut på tiden. Skriver du din ansökan om skilsmässa med hjälp av vår tjänst här på SkilsmässaDirekt kan du vara säker på att ansökan är korrekt utformad och att handläggningstiden inte försenas på grund av en ofullständig ansökan.

Vidare krävs att du betalar tingsrättens ansökningsavgift för äktenskapsskillnad. Ansökningsavgiften uppgår till 900 kronor. Du kan betala ansökningsavgiften antingen via Internet och domstolarnas betaltjänst eller på den tingsrätt där du lämnar in ansökan om skilsmässa. Tänk på att tingsrätten inte kommer att påbörja handläggningen av ärendet innan ansökningsavgiften har betalts.

Sammanfattning

Är makarna ense om att skilja sig, ingen av makarna begär betänketid och inte heller någon av makarna varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad samt ansökan om skilsmässa är korrekt utformad och innehåller samtliga nödvändiga dokument kan således domstolen omgående bevilja ansökan om skilsmässa.

Med omgående i detta sammanhang avses emellertid inte samma dag. Man måste även beakta tingsrättens handläggningstid vilken kan vara alltifrån ett par dagar till ett par veckor.

Handläggningstiden skiljer sig åt mellan landets tingsrätter. Hur lång handläggningstiden är beror på den aktuella tingsrättens arbetsbelastning, vilken tidpunkt på året och aktuell personaltillgång. Kontakta därför gärna den tingsrätt som ska handlägga skilsmässoansökan och fråga vilken handläggningstid som normalt gäller för en skilsmässa.

Önskar Du att erhålla en snabb skilsmässa men inte är helt säker på vilka regler som gäller just i Ditt ärende är Du självfallet välkommen att kontakta oss så hjälper vi Dig.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …