Skiljas med barn – Hur påverkar barnen skilsmässan?

Att skiljas med barn involverade är något som ofta är förenat med mycket vånda för föräldrarna. En skilsmässa i sig är sällan ett enkelt beslut för makarna. Har makarna dessutom gemensamma barn blir beslutet ofta än mer komplicerat. Det är inte ovanligt att föräldrarna väljer att fortsätta vara gifta “för barnens skull” som det ofta uttrycks. I vart fall under en viss tid.

Ansöka om skilsmässa

Emellertid är det faktum att makarna har barn inte något som påverkar själva skilsmässan i formellt avseende. Domstolen gör inte någon skillnad mellan skilsmässor där makarna har barn och skilsmässor där makarna inte har barn. Vill du skilja dig har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Detta förändras inte av det faktum att du har barn. Även om barn inte påverkar rätten till skilsmässa kan barn få betydelse för hur lång tid det tar för skilsmässan att beviljas. Som kommer att framgå längre fram i texten kan barn medföra att en skilsmässa måste föregås av betänketid innan skilsmässan kan beviljas av domstolen.

Även om inte barnen påverkar möjligheten för dig att skiljas blir ofta andra frågor rörande barnen aktuella i samband med en skilsmässa. Som exempel kan nämnas vem som ska ha vårdnaden om barnen, hos vem av föräldrarna som barnen ska ha sitt boende, vad gäller avseende umgänge m.m. Vi ska i det följande redogöra för några av de vanligaste frågeställningarna avseende barn vid en skilsmässa. Vi kommer att gå igenom vilka regler som gäller samt även lämna några tips och råd på vägen om du funderar på eller redan är i färd med att skilja dig och det finns barn med i bilden.

Skilsmässa barn
Att skiljas när det finns barn med i bilden kan vara mycket komplicerat. Att barn är med i bilden påverkar egentligen inte skilsmässan men medför att föräldrarna måste diskutera och komma överens om andra frågor som t.ex. vårdnad, umgänge och underhåll.

Skiljas med barn – Betänketid

I vissa fall kan domstolen inte bevilja en skilsmässa direkt när ansökan kommer in till domstolen. I dessa fall måste skilsmässan föregås av en betänketid. Syftet med reglerna om betänketid är att förhindra förhastade skilsmässor.

Huvudregeln är att om makarna är överens om att skilja sig och ingen av dem begär betänketid ska domstolen omgående bevilja skilsmässan. Från denna huvudregeln finns det emellertid undantag. Ett av dessa undantag avser situationer där barn är involverade. Har makarna hemmavarande barn under 16 år måste skilsmässan föregås av betänketid. Detta gäller även om makarna är överens om att skilja sig och ingen av dem begär betänketid.

Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader. Efter det att betänketiden har löpt under sex månader måste någon av makarna lämna in en ansökan om fullföljd för att skilsmässan ska beviljas. Lämnar inte någon av makarna in en ansökan om fullföljd senast inom tolv månader avskriver domstolen ärendet och makarna fortsätter att vara gifta.

Betänketid barn äktenskapsskillnad
Har föräldrarna barn under 16 år som bor hemma måste skilsmässan som huvudregel föregås av en betänketid. Detta är egentligen den enda regel asveende barn som påverkar själva skilsmässan.

Skiljas med barn – Vårdnad och umgänge

Har makarna gemensam vårdnad om ett eller flera barn när de skiljer sig är huvudregeln att den gemensamma vårdnaden består efter skilsmässan. Makarna behöver inte vidta några åtgärder för att vårdnaden ska vara fortsatt gemensam. Vårdnaden fortsätter per automatik att vara gemensam även efter skilsmässan.

Önskar en make att endast en av dem ska ha vårdnad om barnen måste denna förälder agera. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden kan de skriva ett avtal om detta. Ett sådant avtal måste emellertid godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Är makarna inte överens om att endast en av dem ska ha vårdnaden måste den förälder som vill ha ensam vårdnad väcka talan vid domstolen och begära att vårdnaden ska vara enskild. Detta kan göras i samband med ansökan om skilsmässa men kan även göras efter det att skilsmässan beviljats.

I de flesta fall kommer makarna överens om vårdnad och umgänge utan att domstolen behöver bli involverad. Kommer makarna inte överens om dessa frågor är det inte ovanligt att skilsmässan beviljas så snart betänketiden löpt ut och någon av eller båda makarna begär fullföljd av skilsmässan. Därefter fortsätter tvisten rörande vårdnad och umgänge vid domstolen under lång tid efter det att äktenskapsskillnaden i sig är “klar”.

Skiljas med barn – En kort sammanfattning

Sammanfattningsvis finns det inte några särskilda regler när makar med barn ska skiljas. Reglerna är desamma oavsett om man har barn eller inte. Rätten till skilsmässa är ovillkorlig och påverkas inte om du har några barn.

Har du barn blir emellertid andra ämnen och frågor ofta aktuella i samband med en skilsmässa. Som exempel kan nämnas frågor rörande vårdnad, umgänge och underhåll. Detta är något som alla föräldrar förr eller senare måste diskutera och komma överens om i samband med skilsmässa där barn är involverade. I de flesta fall lyckas föräldrarna att komma överens även om vägen dit kanske inte alltid är enkel. Även om de formella reglerna är desamma är det ofta betydligt mer komplicerat att skiljas med barn än om man inte har några barn.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …