Vad kostar en skilsmässa?

En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Denna avgift är obligatorisk. Tingsrätten påbörjar handläggningen av din ansökan om skilsmässa först när du har betalt ansökningsavgiften. I övrigt finns det inte några avgifter eller liknande när man ska skilja sig. Har du tillräckliga kunskaper om äktenskapsbalkens regler avseende skilsmässor och samtidigt är beredd att helt själv skriva din ansökan om skilsmässa kommer de direkta kostnaderna för din skilsmässa därför att uppgå till “endast” 900 kronor.

Ansöka om skilsmässa

Men detta är inte hela bilden. Även om ansökningsavgiften är den enda direkta kostnaden för att skilja sig följer ofta en rad andra utgifter vilka uppkommer till följd av skilsmässan. Vissa av dessa utgifter kan dessutom uppgå till betydande belopp. Här nedan följer ett par exempel på olika typer av dessa utgifter i samband med en skilsmässa.

Kostnad för upprättande av ansökan om skilsmässa

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

kostnad skilsmässa
Har du juridiska kunskaper och är beredd att själv utföra arbetet kan du själv skriva din ansökan om skilsmässa. Är du osäker kan du använda dig av en dokumentmall eller tjänsten här på SkilsmässaDirekt. Den bästa, men också den dyraste lösningen, är emellertid nästan alltid att anlita en advokat. Detta gäller särskilt vid komplicerade skilsmässor som utmynnar i tvister om vårdnad om barn eller bodelningen.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Ett annat alternativ är att du använder dig av vår tjänst här på SkilsmässaDirekt. Kostnaden blir betydligt lägre än om du anlitar en advokat. Detta samtidigt som du får tillgång till juridisk kunskap vilket inte är fallet om du använder dig av en dokumentmall. Dessutom får du tillgång till samtliga dokument som du behöver för din skilsmässoansökan, som t.ex. eventuell ansökan om fullföljd, särlevnadsintyg m.m.

Särskilt om kostnader för en advokat i samband med en skilsmässa

Anlitar man en advokat i samband med en skilsmässa får den part som anlitat advokaten själv betala denna kostnad. En advokat har särskilda regler om hur mycket arvode han eller hon får begära men prissättningen är i princip fri. En utgångspunkt är den s k timkostnadsnormen vilken i praktiken utgör det lägsta timpriset för en advokat som ger löpande konsultationer.

Att få grundläggande hjälp med t.ex. upprättande av ansökan om skilsmässa, rådgivning inför en skilsmässa som inte leder till en tvist m.m. behöver inte ta många timmar i anspråk. Utmynnar skilsmässan däremot i en domstolstvist om t.ex. vårdnad eller umgänge bör du dock alltid företrädas av en advokat. Detta är inte något som du bör hantera på egen hand. Vårdnadstvister är komplicerade historier där en skicklig och erfaren advokat kan göra stor skillnad. I en vårdnadstvist har du dessutom vissa möjligheter att få ekonomisk hjälp med advokatkostnaderna. I första hand ska du kontrollera rättsskyddet i din hemförsäkring som kan täcka en del av kostnaderna. I andra hand finns det vissa möjligheter att få ekonomisk hjälp via den statliga rättshjälpen. För att få ekonomiskt bistånd via rättshjälpen krävs emellertid att du inte har någon större inkomst eller en förmögenhet.

Skilsmässa - kostnad advokat
Att anlita en advokat i samband med en skilsmässa kan bli en dyr historia. Vad avser själva skilsmässan har du inte möjlighet att få någon ekonomisk hjälp med advokatkostnaderna. I andra frågor som har samband med skilsmässa, som t ex en vårdnadstvist, har du möjlighet att få hjälp med advokatkostnaderna via rättsskyddet i din hemförsäkring eller den statliga rättshjälpen.

Kostnader för bodelningsförrättare

Kan makarna inte komma överens om hur giftorättsgodset ska fördelas dem emellan kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare är oftast en advokat men kan även vara en annan jurist. Tingsrätten tar inte något betalt för att utse en bodelningsförrättare. Emellertid ska bodelningsförrättaren självfallet ha betalt för sitt arbete och utgångspunkten kan därvid vara densamma som angetts ovan under ”advokatkostnader”. Kostnaderna för en bodelningsförrättare är något som snabbt kan skjuta i höjden när makarna är oense.

Andra kostnader

I övrigt blir det ofta, i vart fall under en övergångsperiod, en rad ”dubbla” kostnader då man som f d makar övergår från att dela på många kostnader själv måste svara för sina respektive kostnader. Som exempel på detta kan nämnas boendekostnader, telefonabonnemang, TV-abonnemang samt självfallet även de kostnader som det innebär att ”bygga upp” ett nytt hem med allt vad det innebär.

Sammanfattning

En skilsmässa kan aldrig anses vara “billig”. En skilsmässa medför kostnader, såväl ekonomiskt som känslo- och relationsmässigt. Vad avser den ekonomiska aspekten behöver en skilsmässa inte bli särskilt dyr. Så länge makarna är överens kan kostnaderna begränsas till ett minimum och ibland är den enda direkt kostnaden tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor.

Kan makarna däremot inte enas om vårdnaden om barnen, umgänge eller bodelningen kan som framgått av ovan kostnaderna snabbt skjuta i höjden. Det är därför alltid ett tips att noggrant planera en skilsmässa och under skilsmässan så långt det är möjligt behålla en korrekt och konstruktiv dialog med den andra maken. Lyckas man inte med detta riskerar skilsmässan att bli en dyr historia.

billig skilsmässa
En skilsmässa kan aldrig anses vara billig. En skilsmässa kostar såväl pengar som energi. Så länge som makarna är överens behöver den ekonomiska kostnaden för en skilsmässa inte bli alltför hög. I bästa fall behöver makarna endast betala tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor.

Ansöka om skilsmässa

Person som ska skriva sin ansökan om skilsmässa online

Senaste artiklarna

 • Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

  Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller …
 • Omedelbar skilsmässa

  Omedelbar skilsmässa

  När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man …
 • Hur går en skilsmässa till?

  Hur går en skilsmässa till?

  En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse …
 • Personbevis vid skilsmässa

  Personbevis vid skilsmässa

  När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen …
 • Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid tar en skilsmässa?

  Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om …