Main Content

Så här fungerar det

1. Du besvarar ett antal frågor här på SkilsmässaDirekt.

2. En jurist upprättar Din ansökan om skilsmässa.

3. Dokumenten skickas till Dig per e-post senast inom 24 timmar.

4. Du skriver ut dokumenten och ansöker om skilsmässa.

Ett oslagbart pris!
795:-

Hur enkelt som helst

Här på SkilsmässaDirekt kan du snabbt och säkert, när som helst på dygnet, skapa de juridiska dokument som behövs för att du ska kunna ansöka om skilsmässa. Dessutom är det hur enkelt som helst. Du svarar på ett antal frågor här på webbplatsen. Utifrån dina uppgifter upprättar en jurist därefter en ansökan om skilsmässa vilken skickas till Dig per e-post senast inom 24 timmar efter det att du gjorde din beställning. Därefter är det bara för dig att skriva under ansökan, betala tingsrättens ansökningsavgift och skicka in ansökan till tingsrätten.

Till den skilsmässoansökan som du får per e-post följer även en informationsskrift jämte eventuella andra handlingar som behövs. Som exempel kan nämnas ansökan om fullföljd av skilsmässan, särlevnadsintyg eller liknande.

Informationsskriften förklarar steg-för-steg exakt hur du gör för att lämna in ansökan till domstolen, till vilken domstol som ansökan ska lämnas in, hur du beställer personbevis, hur du betalar domstolens ansökningsavgift och mycket mer. Du får även översiktlig information avseende reglerna om bodelning.

information om skilsmässa

Du kan använda dig av SkilsmässaDirekt oavsett vilken typ av skilsmässa som det är fråga. Det spelar inte någon roll om skilsmässan ska föregås av betänketid, om ni har gemensamma barn, om det endast är en av er som vill skilja sig etc. Din ansökan om skilsmässa skapas utifrån just din situation och anpassas därefter. Du kan begära betänketid, framföra yrkanden om vårdnad av barn, kvarsittanderätt och mycket annat. Det är endast för dig att besvara frågorna så anpassas utformningen av skilsmässoansökan utifrån dina svar.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att du skapat din ansökan om skilsmässa online här på SkilsmässaDirekt. Du har tillgång till fri support och du kan ställa så många frågor du vill rörande din ansökan om skilsmässa under tiden som tingsrätten handlägger ärendet.

Artiklar om skilsmässa och att skilja sig

Hur går en skilsmässa till?

En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse för de flesta av oss. Hur en skilsmässa går till är något som vi kanske behöver fundera på en eller ett par gånger i vår livstid. Antingen på grund av […]

Personbevis vid skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen av din ansökan. Skickar du in en ansökan om skilsmässa utan att bifoga personbevis kommer domstolen att förelägga dig att inkomma med personbevis. Att domstolen förelägger dig […]

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om den måste föregås av betänketid. Men det finns även andra faktorer som påverkar hur lång tid det tar innan skilsmässan kan beviljas av domstolen. Skriver båda makarna under skilsmässoansökan och […]

Vad kostar en skilsmässa?

En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Denna avgift är obligatorisk. Tingsrätten påbörjar handläggningen av din ansökan om skilsmässa först när du har betalt ansökningsavgiften. […]

Skiljas med barn – Hur påverkar barnen skilsmässan?

Att skiljas med barn involverade är något som ofta är förenat med mycket vånda för föräldrarna. En skilsmässa i sig är sällan ett enkelt beslut för makarna. Har makarna dessutom gemensamma barn blir beslutet ofta än mer komplicerat. Det är inte ovanligt att föräldrarna väljer att fortsätta vara gifta “för barnens skull” som det ofta […]

Skilsmässa och bodelning

Skilsmässa och bodelning är två begrepp vilka har ett direkt samband med varandra. Anledningen till detta är bestämmelserna i äktenskapsbalken där huvudregeln är att makar som skiljer sig är skyldiga att göra en bodelning. D v s skiljer du dig måste du och din make eller maka som huvudregel genomföra en bodelning. En bodelning innebär […]

Skilsmässowiki

Ansökan om skilsmässa: Ett skriftligt dokument i vilket makarna, eller endast en av makarna, begär att domstolen ska döma till skilsmässa mellan makarna. Det är även vanligt att det i ansökan om skilsmässa finns andra yrkanden som t ex yrkanden om vårdnad.

Betänketid: Huvudregeln är att en skilsmässa ska beviljas omgående. I vissa situationer måste det emellertid gå en viss tid från ansökan innan domstolen kan besluta om skilsmässa. Denna tid benämns betänketid. Begär någon av makarna eller någon av makarna har vårdnad om barn under 16 år som bor hemma är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader. Under denna tid måste någon av makarna begära fullföljd av skilsmässan. I annat fall avskrivs ärendet av domstolen och makarna är fortsatt gifta med varandra efter det att betänketiden löpt ut.

Bodelning: Finns det giftorättsgods i ett äktenskap måste makarna göra en bodelning när de skiljer sig. En bodelning innebär att makarna mellan sig delar upp den egendom som är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som är giftorättsgods. Är makarna överens kan komma de komma överens om en annan fördelning av giftorättsgodset. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Bodelningsavtal: När makarna gör en bodelning i samband med skilsmässan måste de upprätta ett skriftligt dokument av vilket det ska framgår hur de fördelat giftorättsgodset. Detta dokument kallas för ett bodelningsavtal.

Fullföljd av ansökan om skilsmässa: När domstolen beslutat om att en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av, eller båda föräldrarna, ansöka om fullföljd av skilsmässan. En ansökan om fullföljd måste göras tidigast efter sex månader och senast efter 12 månader från det att ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Begär inte någon av föräldrarna fullföljd av skilsmässan under denna tid fortsätter makarna att vara gifta med varandra.

Gemensam ansökan om skilsmässa: En gemensam ansökan om skilsmässa innebär att makarna gemensamt ansöker om skilsmässa hos domstolen. Motsatsen till en gemensam ansökan om skilsmässa är en enskild ansökan om skilsmässa.

Skilsmässa: Ett äktenskap upplösas på två sätt – antingen genom att en av makarna avlider eller genom en skilsmässa. En skilsmässa innebär bl a att makarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra upphör. T ex svarar varje make efter en skilsmässa för sin egen försörjning. Beslut om skilsmässa beslutas av tingsrätten och beslutet meddelas i form av en dom. Äktenskapet är upplöst när domen om skilsmässa vunnit laga kraft. En dom om skilsmässa vinner laga kraft tre veckor efter det att domen meddelades. Detta gäller dock endast under förutsättning att ingen av makarna överklagar domen om skilsmässa till hovrätten. Rätten till skilsmässa enligt svensk rätt är ovillkorlig och man behöver inte ange några skäl till varför man vill skilja sig.

Särlevnadsintyg: Ett dokument där två personer intygar att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Ett särlevnadsintyg används när någon av makarna, eller båda makarna, inte vill att skilsmässan ska föregås av betänketid även om det formellt krävs betänketid, t ex när den andra maken begär betänketid eller någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år.

Stämningsansökan avseende skilsmässa: När endast en av föräldrarna ansöker om skilsmässa kommer domstolen att utfärda en s k “stämning” vilken ska delges den andra maken. Detta i motsats till en gemensam ansökan om skilsmässa där domstolen inte utfärdar en stämning. I praktiken är det för makarna inte någon skillnad mellan en gemensam ansökan och en stämningsansökan.

Äktenskapsskillnad: Kärt barn har många namn. En äktenskapsskillnad är detsamma som detsamma som en skilsmässa. Det föreligger inte några som helst skillnader mellan dessa två begrepp. Det juridiska begreppet är dock äktenskapsskillnad. T ex används i all lagtext ordet äktenskapsskillnad och inte skilsmässa. Begreppet skilsmässa är emellertid det som nästan alltid används i det dagliga språket bland personer som inte är jurister.