Skriv din ansökan om skilsmässa online med hjälp av en jurist

Du svarar på ett antal frågor online här på webbplatsen. Därefter upprättar en jurist din ansökan om skilsmässa och skickar dokumenten till dig per e-post senast inom 24 timmar

695 kr

Så här fungerar det

7
Z

1. Du besvarar ett antal frågor online här på vår hemsida

2. En jurist upprättar din ansökan om skilsmässa

i

3. Dokumenten skickas till dig per e-post inom 24 timmar

4. Du Skriver under och ansöker om skilsmässa

Skriv din skilsmässoansökan redan idag

Snabbt, enkelt och säkert att skriva Din ansökan om skilsmässa online

Här på SkilsmässaDirekt kan du snabbt och säkert, när som helst på dygnet, skapa de juridiska dokument som behövs för att du ska kunna ansöka om skilsmässa. Dessutom är det hur enkelt som helst. Du svarar på ett antal frågor här på webbplatsen. Utifrån dina uppgifter upprättar en jurist därefter en ansökan om skilsmässa vilken skickas till Dig per e-post senast inom 24 timmar efter det att du gjorde din beställning. Därefter är det bara för dig att skriva under ansökan, betala tingsrättens ansökningsavgift och skicka in ansökan till tingsrätten.

Till den skilsmässoansökan som du får per e-post följer även en informationsskrift jämte eventuella andra handlingar som behövs. Som exempel kan nämnas ansökan om fullföljd av skilsmässan, särlevnadsintyg eller liknande.

Informationsskriften förklarar steg-för-steg exakt hur du gör för att lämna in ansökan till domstolen, till vilken domstol som ansökan ska lämnas in, hur du beställer personbevis, hur du betalar domstolens ansökningsavgift och mycket mer. Du får även översiktlig information avseende reglerna om bodelning.

Du kan använda dig av SkilsmässaDirekt oavsett vilken typ av skilsmässa som det är fråga om. Det har inte någon betydelse om skilsmässan ska föregås av betänketid, om ni har gemensamma barn, om det endast är en av er som vill skilja sig etc. Din ansökan om skilsmässa skapas utifrån just din situation och anpassas därefter. Du kan begära betänketid, framföra yrkanden om vårdnad av barn, kvarsittanderätt och mycket annat. Det är endast för dig att besvara frågorna så anpassas utformningen av skilsmässoansökan utifrån dina svar.

Vi finns självfallet till hands såväl före som under och efter det att du skapat din ansökan om skilsmässa online här på SkilsmässaDirekt. Du har tillgång till fri support och du kan ställa så många frågor du vill rörande din ansökan om skilsmässa under tiden som tingsrätten handlägger ärendet.

Ett oslagbart pris!

695 kr

Artiklar om skilsmässa och att skilja sig

Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

Fem undantag från reglerna om betänketid vid skilsmässa

Enligt svensk lag har du en ovillkorlig rätt till skilsmässa. Du behöver inte förklara varför du vill skilja dig, vare sig för din make eller den domstol som handlägger skilsmässan. Det finns inte heller några krav om att äktenskapet t ex måste befinna sig i “varaktig...

Omedelbar skilsmässa

Omedelbar skilsmässa

När man väl har beslutat sig för att skiljas vill de flesta ha en omedelbar skilsmässa. I de flesta fall är äktenskapet något som man vill lämna bakom sig så snabbt som möjligt. Emellertid är detta inte alltid något som du själv kan styra över. Äktenskapsbalken...

Hur går en skilsmässa till?

Hur går en skilsmässa till?

En av de vanligaste frågorna som vi får är hur en skilsmässa går till. Frågan är berättigad. En skilsmässa är en ovanlig och extraordinär händelse för de flesta av oss. Hur en skilsmässa går till är något som vi kanske behöver fundera på en eller ett par gånger i vår...

Personbevis vid skilsmässa

Personbevis vid skilsmässa

När du ansöker om skilsmässa måste du, förutom din skriftliga skilsmässoansökan, även ge in personbevis till domstolen. Personbevisen är en nödvändig förutsättning för att domstolen ska påbörja handläggningen av din ansökan. Skickar du in en ansökan om skilsmässa utan...

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid tar en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässa tar är beroende av en rad olika faktorer. En avgörande faktor för hur lång tid en skilsmässa tar är om den måste föregås av betänketid. Men det finns även andra faktorer som påverkar hur lång tid det tar innan skilsmässan kan beviljas av...

Vad kostar en skilsmässa?

Vad kostar en skilsmässa?

En vanlig fråga är vad en skilsmässa kostar. En enkel fråga och egentligen även en fråga som är enkel att besvara. Den enda kostnad som är direkt förknippad med själva skilsmässan är tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor. Denna avgift är obligatorisk....

Skiljas med barn – Hur påverkar barnen skilsmässan?

Att skiljas med barn involverade är något som ofta är förenat med mycket vånda för föräldrarna. En skilsmässa i sig är sällan ett enkelt beslut för makarna. Har makarna dessutom gemensamma barn blir beslutet ofta än mer komplicerat. Det är inte ovanligt att...

Skilsmässa och bodelning

Skilsmässa och bodelning

Skilsmässa och bodelning är två begrepp vilka har ett direkt samband med varandra. Anledningen till detta är bestämmelserna i äktenskapsbalken där huvudregeln är att makar som skiljer sig är skyldiga att göra en bodelning. Dvs skiljer du dig måste du och din make...

Ansökan om skilsmässa: Ett skriftligt dokument i vilket makarna, eller endast en av makarna, begär att domstolen ska döma till skilsmässa mellan makarna. Det är även vanligt att det i ansökan om skilsmässa finns andra yrkanden som t ex yrkanden om vårdnad.

Betänketid: Huvudregeln är att en skilsmässa ska beviljas omgående. I vissa situationer måste det emellertid gå en viss tid från ansökan innan domstolen kan besluta om skilsmässa. Denna tid benämns betänketid. Begär någon av makarna eller någon av makarna har vårdnad om barn under 16 år som bor hemma är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader. Under denna tid måste någon av makarna begära fullföljd av skilsmässan. I annat fall avskrivs ärendet av domstolen och makarna är fortsatt gifta med varandra efter det att betänketiden löpt ut.

Bodelning: Finns det giftorättsgods i ett äktenskap måste makarna göra en bodelning när de skiljer sig. En bodelning innebär att makarna mellan sig delar upp den egendom som är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som är giftorättsgods. Är makarna överens kan de komma överens om en annan fördelning av giftorättsgodset. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Bodelningsavtal: När makarna gör en bodelning i samband med skilsmässan måste de upprätta ett skriftligt dokument av vilket det ska framgå hur de fördelat giftorättsgodset. Detta dokument kallas för ett bodelningsavtal.

Fullföljd av ansökan om skilsmässa: När domstolen beslutat om att en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av, eller båda föräldrarna, ansöka om fullföljd av skilsmässan. En ansökan om fullföljd måste göras tidigast efter sex månader och senast efter 12 månader från det att ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Begär inte någon av föräldrarna fullföljd av skilsmässan under denna tid fortsätter makarna att vara gifta med varandra.

Gemensam ansökan om skilsmässa: En gemensam ansökan om skilsmässa innebär att makarna gemensamt ansöker om skilsmässa hos domstolen. Motsatsen till en gemensam ansökan om skilsmässa är en enskild ansökan om skilsmässa.

Skilsmässa: Ett äktenskap kan upplösas på två sätt – antingen genom att en av makarna avlider eller genom en skilsmässa. En skilsmässa innebär bl a att makarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra upphör. T ex svarar varje make efter en skilsmässa för sin egen försörjning. Beslut om skilsmässa beslutas av tingsrätten och beslutet meddelas i form av en dom. Äktenskapet är upplöst när domen om skilsmässa vunnit laga kraft. En dom om skilsmässa vinner laga kraft tre veckor efter det att domen meddelades. Detta gäller dock endast under förutsättning att ingen av makarna överklagar domen om skilsmässa till hovrätten. Rätten till skilsmässa enligt svensk rätt är ovillkorlig och man behöver inte ange några skäl till varför man vill skilja sig.

Särlevnadsintyg: Ett dokument där två personer intygar att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Ett särlevnadsintyg används när någon av makarna, eller båda makarna, inte vill att skilsmässan ska föregås av betänketid även om det formellt krävs betänketid, t ex när den andra maken begär betänketid eller någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år.

Stämningsansökan avseende skilsmässa: När endast en av föräldrarna ansöker om skilsmässa kommer domstolen att utfärda en s k “stämning” vilken ska delges den andra maken. Detta i motsats till en gemensam ansökan om skilsmässa där domstolen inte utfärdar en stämning. I praktiken är det för makarna inte någon skillnad mellan en gemensam ansökan och en stämningsansökan.

Äktenskapsskillnad: Kärt barn har många namn. En äktenskapsskillnad är detsamma som som en skilsmässa. Det föreligger inte några som helst skillnader mellan dessa två begrepp. Det juridiska begreppet är dock äktenskapsskillnad. T ex används i all lagtext ordet äktenskapsskillnad och inte skilsmässa. Begreppet skilsmässa är emellertid det som nästan alltid används i det dagliga språket bland personer som inte är jurister.

kan ni skicka min ansökan om äktenskapsskillnad direkt till domstolen?

Nej, det kan vi inte göra. Skilsmässoansökan måste först undertecknas innan den kan skickas in till domstolen. Vi skickar därför dokumenten till dig, därefter skriver du ut dokumenten och undertecknar dem och skickar in dem till domstolen. 

Vad kostar det att få hjälp av er med att skriva en skilsmässoansökan?

Det kostar 695 kr och då ingår, förutom att en jurist upprättar din ansökan om skilsmässa, även en skriftlig handledning som punkt för punkt förklarar hur du snabbt och enkelt kan skicka in dokumenten till domstolen och ansöka om skilsmässa.  

hur vet jag till viLken domstol som jag SKA skicka in min ansökan om skilsmässa?

Det behöver du inte fundera över. De dokument som vi skickar till dig är redan adresserade till den domstol som ska handlägga din ansökan. Det enda du behöver göra är att skriva under dokumenten och skicka in dem till den domstol som finns angiven i dokumenten. 

Ingår tingsrättens ansökningsavgift i ert pris?

Nej, det gör den inte. Tingsrättens ansökningsavgift om 900 kronor är en statlig avgift som man måste betala när man ansöker om skilsmässa. Det finns inte några undantag från denna regel och det är inte heller möjligt att få en lägre avgifter eller liknande. 

Hur lång tid tar det för er att skriva min ansökan om skilsmässa?

Det går snabbt och vi garanterar att du har dokumenten i din e-post senast inom 24 timmar från det att vi har fått alla uppgifter som vi behöver. Oftast går det betydligt snabbare än så. I de flesta fall kan vi översända dokumenten till dig inom ett par timmar. 

Kan jag använda mig av er tjänst när skilsmässan måste föregås av betänketid?

Ja, självklart kan du göra det. Vi upprättar dessutom dokument för begäran om fullföljd vilka du skickar in till tingsrätten när betänketiden löpt ut. 

Skickar ni dokumenten till mig med vanlig post?

Nej, det har vi tyvärr inte möjlighet att göra. Vi skickar dokumenten till dig per e-post senast inom 24 timmar från det att du gjorde din beställning och vi fick de uppgifter som vi behöver.